Usługi

Pomiary ciśnienia i wydajności hydrantów

Obraz poradnika

Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. W ramach przeglądu wykonywane są następujące czynności: - sprawdzenie stanu technicznego i działania wszystkich elementów składowych, - weryfikacja oznakowania oraz instrukcji obsługi, - dokonanie pomiaru ciśnienia oraz wydajności, - oznakowanie etykietą „SPRAWDZONY” wraz z datą następnej kontroli lub w przypadku, kiedy konieczne są poważniejsze naprawy etykietą „USZKODZONY” (natychmiast informujemy o tym fakcie użytkownika lub właściciela), - wystawienie „protokołu badania ciśnienia i wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji”. Hydranty zewnętrzne powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. W ramach przeglądu wykonywane są następujące czynności: - oględziny zewnętrzne hydrantu nadziemnego lub podziemnego, - uruchomienie i przepłukanie stojaka i komory hydrantów, - sprawdzenie zasuwy hydrantowej, - dokonanie pomiaru ciśnienia hydrostatycznego i wydajności, - sprawdzenie skuteczności odwodnienia, - wystawienie „protokołu badania ciśnienia i wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji”. Wydajność nominalna hydrantów i zaworów hydrantowych: Obowiązują następujące wartości wydajności minimalnej hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych mierzonej na wylocie prądownicy podczas poboru wody: - hydrantu wewnętrznego DN19 – 0,5 dm3/s, - hydrantu wewnętrznego DN25 – 1,0 dm3/s, - hydrantu wewnętrznego DN33 – 1,5 dm3/s, - hydrantu wewnętrznego DN52 – 2,5 dm3/s, - zaworu hydrantowego DN52 – 2,5 dm3/s. Wydajność i ciśnienie na hydrancie zewnętrznym: Obowiązują następujące minimalne wydajności hydrantów zewnętrznych: - 5,00 dm3/s – nadziemny/podziemny DN80 – j. osadnicze, - 0,00 dm3/s – podziemny DN80, - 10,00 dm3/s – nadziemny DN80, - 15,00 dm3/s – nadziemny DN100, - 20,00 dm3/s – nadziemny DN150. Wymagania co do wielkości tych parametrów określają następujące przepisy: - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz.719), - Polska Norma PN -EN 671-1:2012 „Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym”, - Polska Norma PN -EN 671-2:2012 „Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym”, - Polska Norma EN 671-3:2009 E „Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym”, - PN-EN ISO 5167:2005 Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym, - Polska Norma PN – 97/B – 02865 – „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa” (dla hydrantów innych niż zgodne PN-EN i starych) Hydranty wewnętrzne powinny być poddawane regularnym kontrolom w odstępach czasu zależnych od warunków otoczenia oraz zagrożenia pożarowego. Celem kontroli hydrantów wewnętrznych jest upewnienie się, że hydranty i wyposażenie: - są na swoim miejscu, - są nie zastawione, widoczne, mają czytelne oznakowanie i instrukcję, - nie mają widocznych uszkodzeń, korozji lub wycieków. W trakcie konserwacji hydrantu wewnętrznego wąż powinien być całkowicie rozwinięty a hydrant poddany ciśnieniu. Należy sprawdzić czy: - urządzenia są nie zastawione, nie uszkodzone , elementy nie są skorodowane, nie ma przecieków, - instrukcja obsługi jest czysta i czytelna, - miejsce umieszczenia jest oznakowane, - mocowania do ściany są odpowiednie, nie są obruszone i trzymają pewnie, - wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie wskaźnika wypływu oraz miernika ciśnienia), - miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym, - wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zniekształceń, zużycia czy pęknięć. Jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, - zaciski lub taśmowanie węża jest prawidłowe i właściwie zaciśnięte, - bęben węża obraca się lekko w obu kierunkach, - dla bębnów z wahliwym zamocowanie sprawdzić czy oś (zamocowanie) obraca się łatwo i czy bęben obraca się o 180 o, - przy bębnach ręcznych sprawdzić czy zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo i prawidłowo, - przy bębnach automatycznych sprawdzić pracę zaworu automatycznego oraz sprawdzić właściwą pracę serwisowego zaworu odcinającego, - sprawdzić stan przewodów zasilających w wodę (rurociągów), szczególną uwagę zwrócić na odcinki elastyczne czy nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia, - jeżeli jest skrzynka hydrantowa (obudowa) sprawdzić, czy nie jest uszkodzona i czy drzwiczki łatwo się zamykają, - sprawdzić, czy prądownica jest właściwego typu i czy prawidłowo pracuje, - sprawdzić pracę prowadnic węża, upewnić się, że są właściwie i pewnie zamocowane, - pozostawić hydranty i instalację w stanie gotowym do natychmiastowego użycia. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy zawór hydrantowy lub hydrant powinien być oznakowany „NIECZYNNY” i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym użytkownika/właściciela.