Usługi

Przeglądy, konserwacja i naprawa gaśnic

Obraz poradnika

Podręczny sprzęt gaśniczy musi być zawsze sprawny i gotowy do użycia, dbając o rzetelnie wykonane przeglądy techniczne możemy mieć pewność jego niezawodności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz na rok, z uwzględnieniem czasookresów zawartych w instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu. Zlecenia szczegółowe dla gaśnic znajdujących się na wyposażeniu budynku w zakresie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych a) przed upływem okresu gwarancji (rok od daty produkcji) gaśnice powinny być poddane pierwszej okresowej kontroli. Następne kontrole powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co 12 miesięcy, b) co 5 lat należy wymienić proszek gaśniczy na nowy, c) naprawy warsztatowe i remonty gaśnic powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co 5 lat oraz po każdym użyciu gaśnicy, d) dla zapewnienia sprawności gaśnic znajdujących się na wyposażeniu obiektu należy wykonać i sprawdzić: - ogólny stan gaśnicy, - czytelność, kompletność i prawidłowość napisów, -stan węży i prądownic, -wymienić wszystkie uszkodzone elementy na dobre, autoryzowane przez producenta, -usterki stwierdzone podczas przeglądu i konserwacji należy usunąć, a uszkodzone elementy wymienić na takie same, jakie były w dokumentacji świadectwa CNBOP. Jako dowód wykonania prac konserwator – serwisant zobowiązany jest do zamieszczania na etykiecie samoprzylepnej informacji: -nazwę i adres firmy, -rodzaj przeprowadzonych czynności, -datę ostatniej i kolejnej konserwacji (miesiąc i rok).