Poradniki

Poradnik – Zasady obsługi gaśnic i hydrantów wewnętrznych

Obraz poradnika

Gaśnica proszkowa - jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w dźwignię uruchamiającą zawór lub zbijak. Środek gaśniczy (proszek) wyrzucany jest przez dyszę lub wężyk zakończony prądowniczką przy pomocy gazu obojętnego (azot lub dwutlenek węgla). Po dostarczeniu gaśnicy w miejsce pożaru zrywamy plombę i wyciągamy zawleczkę blokującą, uruchamiamy dźwignię lub wciskamy zbijak i kierujemy strumień środka gaśniczego na ognisko pożaru. Działanie gaśnicy proszkowej można w każdej chwili przerwać przez zwolnienie dźwigni uruchamiającej lub dźwigni prądowniczki. Ze względu na swoją budowę syfonową gaśnica prawidłowo pracuje tylko w pozycji pionowej. Gaśnica pianowa – zasady obsługi gaśnicy pianowej są podobne do zasad obsługi gaśnicy proszkowej. Gaśnica śniegowa - jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w zawór i wąż zakończony dyszą wylotową. Wewnątrz gaśnicy znajduje się skroplony dwutlenek węgla, który po uruchomieniu gaśnicy pod własnym ciśnieniem wydostaje się na zewnątrz oziębiając się do temperatury ok. – 80oC. Po dostarczeniu gaśnicy w miejsce pożaru wyciągamy zawleczkę blokującą, uruchamiamy zawór i kierujemy strumień środka gaśniczego na ognisko pożaru. Działanie gaśnicy śniegowej można w każdej chwili przerwać zamykając zawór. Należy pamiętać, że: - w czasie działania gaśnicy należy ją trzymać tylko za uchwyty, - nie wolno używać tzw. gaśnic śniegowych do gaszenia palącej się na człowieku odzieży, - ze względu na swoją budowę syfonową gaśnice prawidłowo pracują tylko w pozycji pionowej. Podstawowy sposób użycia poszczególnych gaśnic przedstawiany jest także w sposób graficzny na etykietach naklejonych na gaśnice. Hydrant wewnętrzny - jest urządzeniem przeciwpożarowym umieszczonym na sieci wodociągowej wewnętrznej, służącym do gaszenia pożarów grupy A . Umożliwia on dogodne gaszenie ewentualnego pożaru (z większych niż gaśnice odległości), a w szczególności przydatny jest do gaszenia pożarów w zarodku oraz do dogaszania pogorzelisk. W celu uruchomienia hydrantu wewnętrznego należy: -otworzyć szafkę, - rozwinąć wąż tłoczny zakończony prądownicą, - otworzyć (odkręcić) zawór hydrantowy, - skierować strumień wody na źródło ognia. Nie należy używać hydrantów wewnętrznych których środkiem gaśniczym jest woda do gaszenia pożarów w obrębie instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem. W związku z powyższym pełne wykorzystanie hydrantu wewnętrznego do gaszenia ewentualnego pożaru może nastąpić tylko w ostateczności ( np. po wykorzystaniu najbliższych gaśnic).

27/08/2022 11:40:09