Poradniki

Podręczny sprzęt gaśniczy – dobór i rozmieszczenie

Obraz poradnika

Podręczny sprzęt gaśniczy to przenośny sprzęt uruchamiany ręcznie, służący do gaszenia pożarów w zarodku. Przy doborze i rozmieszczeniu podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach należy uwzględnić Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). W szczególności należy uwzględnić następujące zasady: 1) Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych: - na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym, - zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, - produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2, - zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem, - na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. 2)Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie: - A – materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli, - B – cieczy i materiałów stałych topiących się, - C – gazów, - D – metali, - F – tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych. 3) Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone: - w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, - przy wejściach do budynków, - na klatkach schodowych, - na korytarzach, - przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz, - w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki), - w obiektach wielokondygnacyjnych – w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki. 4) Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: - odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m, - do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 5) Gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne gaśnic, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

27/08/2022 11:40:09